1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Data Group –jäsenliikkeen ja asiakkaan välisessä kaupankäynnissä toimitus- ja sopimusehtoina ellei erikseen ole muuta kirjallisesti sovittu.

2. Toimitusehto on vapaasti Data Group -jäsenliikkeessä, ellei erikseen ole muuta sovittu.

3. Maksuehto on käteinen, ellei muuta ole erikseen sovittu. Viivästyneelle suoritukselle asiakas on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa voimassa olevan viivästyskoron mukaisesti. Korko maksetaan eräpäivästä lukien. Asiakas on lisäksi velvollinen korvaamaan perinnästä aiheutuneet kohtuulliset perintäkulut.

4. Toimitukseen liittyvät reklamaatiot ja huomautukset tulee tehdä 8 päivän kuluessa toimituksesta.

5. Tuotteiden takuuaika on yleensä 12 kk - 36 kk ostopäivästä lukien. Yksittäisen tuotteen takuuajan voi tarkistaa Data Group -jäsenliikkeestä, josta tuote on ostettu.

6. Takuuhuoltoaika ei pidennä tuotteen alkuperäistä takuuaikaa.

7. Takuu on voimassa vain kokonaan maksetuille tuotteille.

8. Takuu on voimassa huoltoa vaativille tuotteille, jotka toimitetaan takuuajan puitteissa Data Group -jäsenliikkeen osoittamaan takuuhuoltopisteeseen.

9. Tuotteiden takuuehtoina noudatetaan ensisijaisesti tuotteiden maahantuojien ja tavarantoimittajien antamia takuuehtoja.

10. Niiden tuotteiden osalta, joissa takuuhuoltopisteenä toimii Data Group –jäsenliike, on takuu voimassa vain mikäli tuotteen ostokuitti, lähete tai niiden kopio toimitetaan tuotteen mukana takuuhuoltoon.

11. Takuu kattaa tuotteiden raaka-aine- ja valmistusvioista aiheutuvat korjauskustannukset. Se ei kata normaalista käytöstä aiheutunutta luonnollista kulumista tai vääränlaisesta käytöstä aiheutunutta rikkoutumista.

12. Data Group -jäsenliikkeellä on mahdollisuus vaihtaa takuuhuollettava tuote toiminnaltaan ja hinnaltaan vastaavaan tuotteeseen, mikäli takuuhuoltoon toimitetun tuotteen korjaaminen tai samanlaisen tuotteen hankkiminen on mahdotonta tai erityisen vaikeaa.

13. Aiheettomasti takuuhuoltoon toimitetuille tuotteille tehty työ veloitetaan voimassaolevan huoltohinnaston mukaisesti.

14. Takuu ei sisällä korvaavaa tuotetta takuuhuollon ajaksi, pois lukien erikseen tehtävät huolto- ja ylläpitosopimukset.

15. Takuu ei sisällä tuotteiden käyttöopastusta.

16. Takuu ei kata tuotteen virheellistä käyttöä tai muun, kuin virallisen takuuhuollon suorittamaa asennus- tai huoltotyötä.

17. Takuu ei kata ohjelmistojen toimivuutta eikä niiden palauttamista alkuperäisen toimitusajankohdan tai rikkoutumista edeltävän ajankohdan mukaiseen muotoon.

18. Takuu ei kata paristoja, akkuja tai laitteiden puhdistamista.

19. Takuu ei kata takuuhuoltoon toimitettujen tuotteiden aiheuttamia välillisiä vahinkoja, tietojen menettämistä, tuotteen käytön keskeytymistä, tuotteella tai sen avulla suoritettavien tehtävien keskeytymistä tai vastaavia seikkoja.

20. Takuu on voimassa Suomessa, ellei erikseen ole muuta sovittu.

21. Mahdollisista tuotepalautuksista on aina sovittava erikseen Data Group -jäsenliikkeen kanssa. Palautuksista saatava hyvitys on enintään 80% tuotteen alkuperäisestä hankintahinnasta. Palautuksen edellytyksenä on myyntikuntoinen tuote. Data Group -jäsenliikkeellä ei ole velvollisuutta hyväksyä ja vastaanottaa tuotepalautusta

22. Takuupalautuksen mukana tulee toimittaa kaikki alkuperäiseen toimitukseen kuuluneet tuotteet ja niiden oheismateriaalit ellei erikseen ole muuta sovittu.

23. Takuuhuoltoon toimitetut tuotteet, joiden tilalle on saatu uusi tuote, siirtyvät takuunantajan omistukseen.

24. Data Group –jäsenliike ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat viranomaisten toimenpiteistä, maahantuojien tai tavarantoimittajien toiminnasta tai tuotteiden loppumisesta, toiminnan keskeytymisestä tulipalon tai vastaavan onnettomuuden johdosta, toimintaan oleellisesti vaikuttavasta lakosta, työsulusta tai saarrosta tai muusta tai muusta vastaavasta ylivoimaisesta Data Group –jäsenliikkeen liiketoimintaa oleellisesti vaikeuttavasta esteestä.

25. Mikäli takuunalaista tuotetta huolletaan tai siihen tehdään asennuksia muualla kuin Data Group –jäsenliikkeessä tai Data Group –jäsenliikkeen osoittamassa takuuhuoltopisteessä ilman Data Group –jäsenliikkeen erillistä suostumusta, vastaa asiakas huollon tai asennuksen aiheuttamista kustannuksista.

26. Toimituksiin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli sopuun ei päästä erimielisyydet ratkaistaan Data Group –jäsenliikkeen kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.